Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2010

konik
20:49
4980 9d35 500
Reposted fromsebner sebner
konik
20:42
4941 104d 500
Dlatego wolę mówić mniej.
Tags: obrazek komiks
konik
17:31
konik
16:31
7959 9c9e
Reposted fromkaminari kaminari
konik
16:23
konik
16:11
6600 da66
Reposted fromwhisper whisper viagodsriseoneast godsriseoneast
konik
16:10

+ 0.5 m
Tags: obrazek
konik
15:57
Reposted fromFreXxX FreXxX viavroom vroom
konik
15:39
2547 7b6c 500

1'000 views - thanks!

Reposted bymendelspierek
konik
15:11
Nie widzę w seksie nic dobrego. Według mnie kobieta i mężczyzna nie są powołani do seksu, ale do życia rodzinnego. Jeśli seks stawia się na pierwszym miejscu, to jest to hedonizm. Seks jest integralną częścią człowieka, ale musi być powiązany z uczuciami. Nie uważam, żeby czy kobieta, czy mężczyzna byli powołani do seksu. Są powołani do życia rodzinnego, do bycia ojcem czy matką. Ale nie do seksu samego w sobie. Poza tym seks nie rozwija człowieka, nie przynosi dobra, nie daje bliskości z drugą osobą. Seks powinien dotyczyć małżeństw.
— Anna Sobecka, PiS
Reposted bybojsieboga bojsieboga

March 06 2010

konik
12:30
2540 e930 500
Latka lecą...
Reposted frompobe pobe viabojsieboga bojsieboga
konik
12:29
7536 a555
Tags: animacja
Reposted fromButterpoop Butterpoop viabojsieboga bojsieboga
konik
12:26
9290 f598 500
Reposted fromsebner sebner
konik
12:26
konik
12:26
4366 7b46 500
Reposted fromstmi stmi viavroom vroom
konik
12:19
konik
12:18
Jak manipulują media
Reposted frompixelvandal pixelvandal viagr3ml1n gr3ml1n
konik
12:15
konik
12:14
konik
12:13
1455 7c80
Reposted fromcatalinka catalinka viagr3ml1n gr3ml1n
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl